Vademecum pacjenta

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

 

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych bez względu na zakres ich zastosowania:
  1. szczepienia ochronne niewchodzące w zakres obowiązkowych szczepień ochronnych;
  2. zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia;
  3. operacje zmiany płci;
  4. świadczenia w zakresie akupunktury z wyjątkiem świadczeń udzielanych w leczeniu bólu przewlekłego;
  5. zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym niezwiązane z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe;
  6. poradnictwo seksuologiczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z wyłączeniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  7. poradnictwo psychoanalityczne;
  8. ozonoterapia;
  9. autoszczepionki;
  10. magnetoterapia z zastosowaniem stałego pola magnetycznego;
  11. laseropunktura;
  12. akupresura;
  13. zooterapia;
  14. diagnostyka i terapia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, ludowej, orientalnej.
 2. Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych w poszczególnych zakresach zastosowania:
 3. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu nerwowego:
  a)      leczenie padaczki przy pomocy implantacji stymulatora nerwu błędnego,
  b)     diagnostyka i leczenie zaburzeń smaku,
  c)      zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego,
  d)     podawanie baclofenu pompą infuzyjną, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna;
 4. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu wydzielania wewnętrznego - endoskopowa, transorbitalna dekompresja w oftalmopatii Graves-Basedowa z wyłączeniem przypadków ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy;
 5. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie gałki ocznej:
  a)      chirurgia refrakcyjna w korekcie wad wzroku,
  b)     stymulacja laserowa plamki żółtej,
  c)      alloplastyka tętnic skroniowych;
 6. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu sercowo-naczyniowego - wszczepienie defibrylatora dwujamowego z funkcją defibrylacji przedsionkowej i komorowej;
 7. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego - bankowanie własnej krwi pępowinowej noworodka;
 8. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu trawiennego:
  a)      badanie przewodu pokarmowego za pomocą kapsułki endoskopowej,
  b)     usunięcie guzków krwawniczych (żylaków odbytu) metodą Longo,
  c)      hydrokolonoterapia;
 9. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie męskich narządów płciowych:
  a)      pobierania nasienia z najądrza,
  b)     obliteracja żyły jądrowej metodą fluoroskopową,
  c)      wszczepienie protez prącia;
 10. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie powłok ciała - otyłość, z wyjątkiem otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczonej metodami zabiegowymi;
 11. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zabiegów diagnostycznych - pozytronowa tomografia emisyjna, z wyjątkiem przypadków:
  a)      pojedynczego przerzutu o nieznanym punkcie wyjścia w celu lokalizacji guza pierwotnego, przy braku potwierdzenia rozpoznania lokalizacji ogniska pierwotnego innymi dostępnymi badaniami,
  b) pojedynczego guzka płuca w celu różnicowania pomiędzy guzem łagodnym i złośliwym przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami,
  c)      niedrobnokomórkowego raka płuca w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
  d) ziarnicy i chłoniaków nieziarniczych w celu wstępnej lub końcowej oceny skuteczności chemioterapii, wczesnego rozpoznania nawrotu jeżeli, TK nie daje jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
  e)     choroby wieńcowej w celu oceny zamrożonego mięśnia sercowego do precyzyjnego ustalenia wskazań/przeciwwskazań do rewaskularyzacji w przypadku braku jednoznacznych informacji z innych badań,
  f)       przed transplantacją serca w celu wykluczenia nieodwracalnego uszkodzenia w wyniku procesu zapalnego w przypadku braku możliwości wykluczenia tego stanu w innych badaniach,
  g)     padaczki w celu lokalizacji ogniska pierwotnego w przypadku braku możliwości zlokalizowania ogniska w innych badaniach,
  h)     mięsaków tkanek miękkich w celu oceny skuteczności chemioterapii po dwóch kursach i wczesnego wykrycia nawrotu,
  i)       raka piersi w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania w przypadku leczenia oszczędzającego przed biopsją, jeżeli MR wykazuje pojedyncze ognisko,
  j)       raka jajnika w celu wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do oceny stopnia zaawansowania i rozpoznania nawrotu,
  k) raka tarczycy w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu poziomu tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,
  l)       podejrzenia przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,
  m)    planowania radioterapii radykalnej o modulowanej intensywności wiązki w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji, proliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają w przypadku braku możliwości dokonania takiej oceny w innych badaniach,
  n)     radiochirurgicznego leczenia raka płuca o wczesnym stopniu zaawansowania w celu wykluczenia istnienia innych ognisk nowotworowych, jeżeli inne badania nie pozwalają ich zlokalizować.

źródło:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

1.      Dokumentacja medyczna udostępniana jest poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

2.      Dokumentację medyczną udostępnia się tylko na" pisemny, umotywowany wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji, sporządzony na druku dostępnym w każdej rejestracji.

3.      Pacjent wnioskujący o wydanie dokumentacji (kopii) ma obowiązek przedstawić pracownikowi rejestracji dokument tożsamości. Dotyczy to również osoby, która została upoważniona do odbioru dokumentacji.

4.      W przypadku, gdy odbioru dokonuje osoba upoważniona przez pacjenta - zobowiązana jest Ona do przedłożenia upoważnienia na piśmie.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem „Przychodni Rodzinnej”

Vademecum NFZ